A rainbow painted onto a sheet and hung on a hedge

Gan y Gwirfoddolwr Dienw

Rydw i wedi cael diwrnod braf mas heddiw. Diwrnod gwanwyn hyfryd arall, felly doedd gyrru o gwmpas yn gwneud negeseuon ddim yn ymddangos yn feichus o gwbl, ond yn debycach i gyfle i weld mwy o gefn gwlad sy'n newid mor gyflym ar hyn o bryd.

Fy swydd gyntaf oedd codi dau bresgripsiwn gwahanol, un o Lloyds lle roedd ciw yr holl ffordd i lawr y ramp ac o amgylch y gornel.

Ond roedd pobl yn amyneddgar a ddim yn cwyno, roedd rhai yn sgwrsio yn yr heulwen yn union fel rydyn ni'n ei wneud trwy'r amser a doedd neb yn edrych fel eu bod yn poeni bod fy wyneb wedi'i orchuddio â sbectol a mwgwd, a oedd yn eitha iasol yn fy marn i ond ar hyn o bryd, mae unrhyw beth yn mynd.

Yna cesglais fy mhresgripsiwn fy hun o fferyllfa Adrian Thomas, lle roeddwn yn ffodus i gyrraedd yno yn union fel yr oeddent yn agor ar ôl cinio. Tynnais lun o’u henfys werdd ac allen i ddim helpu ond gofyn am lun gyda’r gweithiwr siriol hwn, yn gwisgo enfys werdd gyfatebol.

rainbow_18
The green rainbow of Adrian Thomas' Pharmacy

Nesaf, cefais fy mhrofiad cyntaf o gasglu parsel o'r banc bwyd, sydd mewn man cysgodol o gwmpas cefn Llambed. 

Ni allaf ond dychmygu pa mor brysur ydyn nhw ar hyn o bryd ond roedd y ddwy fenyw hyfryd yn barod ac yn aros amdanaf ac yn hapus i fynd trwy gynnwys y parsel felly roeddwn i'n gwybod beth arall oedd angen arnaf i’w brynu. 

Roeddent yn garedig iawn a hyd yn oed yn dod o hyd i fwyd cŵn i'w ychwanegu at y parsel. Yn olaf, fe wnaethant roi’r cyfle da hwn i dynnu llun.

foodbank

Carolyn a Tash yn cadwpellter cymdeithasol wrth fwydo pobl llwglyd. Mae hyn yn un o'r swyddi gwirfoddoli pwysicaf sydd. Felly dwi'n codi byd bawd iddyn nhw hefyd

Nesaf, es i i Sainsbury’s i hol ychydig mwy o eitemau ar gyfer y gŵr oedrannus a oedd yn cael y parsel bwyd, ynghyd â rhestr fach gan fy nghymdogion sydd hefyd yn cael eu hynysu oherwydd fod gan y ddau gyflyrau ysgyfaint difrifol. Maent wedi bod yn garedig iawn wrthyf dros y blynyddoedd ac o’r diwedd maent, er yn anfodlon, yn gadael i mi dalu’r gymwynas yn ôl. 

Roedd y ciw rownd y gornel ac i fyny tuag at y Stryd Fawr, ond does neb yn ymddangos fel eu bod yn meindio’r ffyrdd newydd hyn o wneud pethau - pa ddewis sydd gennym ni? Roeddwn yn siarad â menyw yn y ciw o fy mlaen am y gwahanol ffyrdd y mae'r ddwy archfarchnad yn y dref yn gwneud pethau. 

 Mae gan Sainsbury’s bolisi rhifau caeth a dim ond hyn a hyn o bobl sy’n cael mynd i mewn, gydag aelod o staff wrth y drws i’w orfodi. Ond does gan y Co-op ddim byd tebyg, dim ciw a neb fel petai’n talu sylw i rifau, ac eto mae’n dawel iawn yno ac mae yna bolisi unffordd. 

Ond gan ein bod ni i gyd yn dal i addasu i'r cynllun newydd, dyw pobl ddim yn ymdopi'n dda iawn. Yn Sainsbury’s gallaf ddangos fy ngherdyn Nectar i ddarllenydd electronig, ond yn y Co-op, rhaid i mi drosglwyddo’r cerdyn - siawns na ellid darllen y codau bar? Yn y cyfamser, gyda'r siopa wedi ei wneud, es i tuag at y lonydd gwledig i fynd â’r parsel bwyd. Sylwais ar lawer mwy o enfysau mewn ffenestri wrth imi yrru trwy'r pentrefi, hoffwn pe gallwn fod wedi stopio a thynnu lluniau ohonynt i gyd. Ond roedd yr un hon wedi ei phinio ar glawdd a stopiais a thynnu llun ohoni.

A rainbow painted onto a sheet and hung on a hedge

Roedd derbynnydd y parsel bwyd yn aros amdanaf gyda whilber, cawsom sgwrs braf o fewn pellter diogel.

Rydw i’n teimlo'n ddiolchgar fy mod i'n gallu helpu un person fel hyn ond tydw i'n gwybod bod llawer mwy mas yna a allai fod yn agosáu at newyn difrifol. Gallai pensiynwyr a oedd gynt yn dibynnu ar deithio ar fws am ddim i gyrraedd Aberystwyth a gwneud siopa mawr yn Lidl lle maen nhw'n cael mwy am eu swm bach o arian fod mewn trafferth difrifol erbyn hyn oni bai bod ganddyn nhw gymdogion a all helpu. 

Dydyn ni i gyd ddim ar y Rhyngrwyd, a hyd yn oed y rhai ohonom sydd arno, ni allwn i gyd gael slotiau dosbarthu archfarchnadoedd oherwydd bod y galw mor uchel. Rydw i am i bawb feddwl yn galed am bwy y maent yn eu hadnabod a allai fod yn rhedeg mas o fwyd erbyn hyn. 

Yn ôl pob tebyg, mae gan Grŵp Cefnogi Coronafirws Llambed fwy o wirfoddolwyr na phobl sydd angen help. Felly nawr yw'r amser i gael pobl i gofrestru i gael help, oherwydd mae'r gwirfoddolwyr yn barod ac yn aros. 

Does dim angen parsel banc bwyd ar bawb, efallai y bydd rhai angen i chi siopa ar eu cyfer neu gasglu presgripsiwn. Peidiwch â gadael i unrhyw un ddioddef esgeulustod, os gwelwch yn dda? Des i yn ôl trwy Llambed a gwneud rownd gyflym yn y Co-op ar gyfer fy siopa fy hun, ac ie, roeddwn wedi fy ngorchuddio o lygaid i ên, trwy'r dydd.

Drannoeth roeddwn yn mynd â nwyddau a olygai fy mod yn gallu cymryd llwybr gwahanol adref a gweld enfysau gwych trwy Cellan a Llanfair. Mae'r holl luniau o enfys wedi'u trosglwyddo i'r wefan hon i'w dangos ar y dudalen flaen. 

Fe wnes i stopio mewn tŷ yn Llanfair lle roeddwn i'n gallu gweld bod yna rai lluniau hyfryd yn y ffenestr. Roedd y teulu y tu allan yn yr heulwen, roedd Mam yn rhoi’r golch ar y lein ac roedd y plant a'r cŵn yn rhedeg o gwmpas yn hapus. 

Gofynnais a allwn i dynnu llun ac yn union wrth imi geisio gwneud hynny hedfanodd tedi bêr trwy'r awyr a gorffen yn y llun. Cadwch lygad mas am y cymrawd bach gyda'i enfys unigryw ei hun - mae ar y dudalen hafan gyda'i fam.

rainbow_12

Gan dîm y wefan

Os yw'ch plant wedi gwneud enfys gallwch eu hanfon i mewn a chânt eu rhoi ar dudalen hafan. Anfonwch ddelweddau tirwedd neu ddelweddau y gellir eu tocio i siap tirwedd. 1200px o led sydd orau ond os yw'ch un chi dros hynny, dim problem, gallwn ei addasu, dim ond danfonwch nhw mewn.

help@lampetersupport.org

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *